Privacy statement

Bv Brevia Advocaten, hierna Brevia, beschouwt de privacy en de bescherming van uw gegevens van zeer groot belang.  Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Brevia verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten, meer nog, de bedrijfsactiviteiten kunnen niet worden uitgevoerd wanneer geen persoonsgegevens beschikbaar zijn..
Alle gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, of die wij tijdens de verwerking rechtmatig via derden of openbare databanken verkrijgen worden met de grootste zorg beschermd en bewaard. Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen en dat deze bij ons in goede handen zijn, willen wij hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen. Wij volgen de bepalingen in de Belgische Privacy wetgeving 1992, alsook de bepalingen in de gedragscodes voor de advocatuur en de bepalingen opgenomen in de AVG - algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (25-05-2018).

1. Welke gegevens, en aan wie, geven wij door?

a.  Welke gegevens verwerken wij?

Brevia verwerkt uitsluitend gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze wettelijke taken en werkzaamheden uit te voeren. Onze wettelijke taken vindt worden omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, doch ook advies, bemiddeling en bijstand behoren tot onze ‘natuurlijke’ taken.

I.) Advocatuur - vertegenwoordigen

Als advocaat kunnen en mogen wij onze cliënten vertegenwoordigen op rechtbanken en in procedures allerhande.   Om deze vertegenwoordiging op een goede manier te laten verlopen worden er veel gegevens verwerkt. Er worden gegevens van de cliënt verwerkt, gaande van contactgegevens tot gegevens betreffende veroordelingen en vonnissen, financiële gegevens tot bijzondere gegevens.

Naast het verwerken van de gegevens van de cliënt worden ook in beperkte mate gegevens van tegenpartijen verwekt en hun vertegenwoordigers.

II.) Advies

In het kader van advies worden eveneens diverse gegevens verwerkt van de cliënt en kunnen er gegevens verwerkt worden van personen die niet de cliënt zijn ten einde een correct advies te kunnen opmaken.

III.) Bemiddeling

In het kader van bemiddeling worden eveneens diverse gegevens verwerkt van de cliënt maar ook van de tegenpartij en eventueel van de bemiddelaar-natuurlijke persoon.

IV.) Minnelijke invordering

In het kader van invorderingsdossiers worden gegevens verwerkt van zowel cliënt als tegenpartij.  Eveneens worden mogelijks financiële gegevens verwerkt.

Voor elk van bovenstaande taken verwerken wij de volgende gegevens.

I) U bent natuurlijke persoon/cliënt

Naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens, gegevens van vonnissen en veroordelingen, onrechtstreeks gegevens behorende tot de bijzonder categorieën

II) U bent tegenpartij

Naam, adres, beroep, woonplaats, geslacht, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens, inhoud van vonnissen en veroordeling, eventueel  onrechtstreeks gegevens behorende tot bijzondere categorieën

III) U bent leverancier – verwerker – medewerker – natuurlijke persoon

Naam, adres, beroep, woonplaats, communicatiegegevens, financiële gegevens

IV) U bent confrater -natuurlijke persoon of professionele correspondent ( gerechstdeurwaarder, notaris, etc – natuurlijke persoon)

Naam, adres, beroep, woonplaats, communicatiegegevens, financiële gegevens

Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).  Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen. 

b. Doel van de verwerking van de gegevens

I) U bent natuurlijke persoon/client

 • Het volbrengen van onze wettelijke en natuurlijke taken zoals hierboven opgelijst
 • Het volbrengen van onze informatieplicht en doorstortingsplicht zoals wettelijk en deontologisch bepaald
 • Het verzorgen van een gepaste communicatie om de dossieropvolging vlot te laten verlopen
 • Als advocaat zijn wij onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. In toepassing van deze wetgeving dienen onze klanten een klantenacceptatieprocedure te doorlopen. Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW nummer en het inlezen van uw identiteitskaart.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

II) U bent tegenpartij

 • Het volbrengen van onze wettelijke taken zoals hierboven opgelijst
 • Het verzorgen van een gepaste communicatie om de dossieropvolging vlot te laten verlopen

III) U bent leverancier – verwerker – medewerker – natuurlijke persoon

 • Het doel van de verwerking is een correcte en normale bedrijfsvoering, waarbij opdrachten kunnen uitbesteed worden en facturen betaald worden

IV) U bent confrater -natuurlijke persoon of professionele correspondent ( gerechtsdeurwaarder, notaris, etc – natuurlijke persoon)

 • Het voornaamste doel van de verwerking van uw gegevens is het op een correcte wijze voeren van de deontologisch verplichte communicatie

c) Hoe verkrijgen wij onze gegevens?

Gegevens kunnen wij verkrijgen van meerdere bronnen en op meerdere basissen

 • De betrokkene ( uzelf )  ( u geeft ons uw contactgegevens, bijkomende informatie etc..))
 • Indien u een tegenpartij bent : vanwege uw advocaat, of vanwege de gerechtsdeurwaarder dewelke eveneens verwerkingsverantwoordelijke is
 • Gerechtelijke instanties ( vonnissen worden ons toevertrouwd)
 • Authentieke bronnen
 • Rijksregister : in het kader van onze wettelijke activiteiten en bijkomende activiteiten
 • Kruispuntbank der ondernemingen : dit is een open databank voor iedereen toegankelijk
 • Centraal register van berichten van beslag : in het kader van onze wettelijke activiteiten en bijkomende activiteiten (met name voorafgaand dagvaarding om nutteloze kosten te vermijden)
 • Pandregister : dit is een openbare databank
 • Gegevens uit telefoongesprekken door u met ons gevoerd ( telefoontranscripties)
 • Gegevens uit digitale communicatie met ons kantoor

Indien u aanvullende vragen heeft over hoe wij specifieke gegevens van u hebben bekomen, gelieve u te wenden tot advocaten@brevia.be 

d) Uitwissel van gegevens met derden

I) Verwerking door andere verantwoordelijken

Brevia geeft uw gegevens uitsluiten door aan derden die wanneer er een wettelijke basis is die ons toelaat uw gegevens uit te wisselen.  Met elke van de uitgewisselde partijen wordt – indien nodig – een overeenkomst gesloten zodat Brevia zeker is dat uw gegevens veilig zijn

II) Verwerking door een derde

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan Brevia beroep doen op verwerkers. Afspraken met deze verwerkers worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst conform de AVG. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het specifieke doel omschreven in deze overeenkomsten.

2. Uw rechten

Door dat Brevia persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene ook rechten die u kan uitoefenen betreffende uw persoonsgegevens (AVG HOOFDSTUK III - Rechten van de betrokkene).

Hieronder vindt u terug over welke rechten u beschikt in het kader van de bescherming van uw persoonsgegeven en hoe u deze rechten kan uitoefenen bij Brevia.

a) Recht op inzage

U heeft recht op inzage op de gegevens die wij van u hebben verkregen en verzameld.
Dit recht kunt u ten allen tijde uitoefenen

b) Recht op rechtzetting

U hebt het recht om uw gegevens te laten ‘verbeteren’.  Uiteraard slaat dit recht enkel  op de gegevens die wij niet verkregen uit openbare (en authentieke ) bronnen.  Indien u daartoe rechtzetting zou willen moeten wij u doorverwijzen naar de beheerders van de respectievelijke databanken.

c) Recht op gegevenswisseling

U heeft het recht op het wissen van uw gegevens.

Alle gegevens worden door ons gewist binnen het semester na het eindigen van onze beroepsaansprakelijkheid, met name de wettelijke bewaartermijn.

d) Recht op bezwaar tegen de verwerking

De wetgeving voorziet in een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.  Voor zover wij de gegevens zouden verwerken buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen kunt u daartoe bezwaar indienen.

e) Recht op overdraagbaarheid

Indien wij de door u verstrekte gegevens moeten overdragen aan een derde zullen wij het recht van overdraagbaarheid naleven.

Deze rechten kan u te allen tijde uitoefenen als volgt :

a) Op kantoor  te 8200 BRUGGE  Koude Keukenstraat 13 ( van 09 tot 12 en 14 tot 19u00 op werkdagen)

Indien u zich aanbiedt op ons kantoor zullen wij uw E-ID uitlezen en aan de hand van uw E-ID zullen wij binnen de 4 weken uw vraag beantwoorden en daar het nodige gevolg aangeven

b) Langs digitale weg

Via het e-mail adres advocaten@brevia.be verbinden wij er ons toe om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de twee weken

Voor wat betreft een aanvraag tot inzage zullen wij deze beoordelen via mail, doch afgifte van de stukken, wijziging, beperking of wissing zal enkel gebeuren na inlezen E-Id op kantoor.

c) Per brief

Een aanvraag mag gericht worden per gewoon schrijven / of aangetekend schrijven naar

Bv Brevia Advocaten
Koude Keukenstraat 13
8200 Sint Anries (Brugge)

Wij zullen uw brief behandelen en verbinden ons ertoe uw aanvraag uiterlijk binnen de twee weken te behandelen.

Voor wat betreft een aanvraag tot inzage zullen wij deze beoordelen via mail, afgifte van de stukken, wijziging, beperking of wissing zal enkel gebeuren na inlezen E-Id op kantoor

d) Telefoon/fax

Via telefoon of fax worden geen aanvragen verwerkt

3. Onze plichten

a) Verantwoordelijke van de verwerking

Brevia is verantwoordelijke van de verwerking.  De gegevens van de verantwoordelijke van de verwerking zijn de volgende

Ondernemingsnummer
0446.186.835
Adres
Koude Keukenstraat 13
B-8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE)
Tel
050/31.07.06
Fax
050/31.64.64
Mail
advocaten@brevia.be

b) Risicobeperking

Aangezien de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens voor Brevia bijzonder ernstig wordt genomen, is alvorens de aanvang van de verwerking een grondige analyse uitgevoerd (door middel van erkende procedures) om het potentiële risico op verlies, diefstal of fouten te beperken tot het minimum.

c) Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Brevia en haar werknemers zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en zonder uitdrukkelijke toestemming van u, of wettelijke basis, worden uw gegevens niet aan andere, niet betrokken organisaties familieleden of kennissen doorgegeven.

d) Bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden door Brevia met veel zorg bewaard en wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dit geldt voor zowel voor uw persoonsgegevens als dossiergegevens (telefoon transcripties, e-mails, administratieve documenten en officiële akten). Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsactiviteiten van DBD worden eveneens verwijderd.

e) Datalekken

Sinds de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 geldt de meldingsplicht van datalekken.
DBD neemt de passende en technische en organisatorische maatregelen, afgestemd op het potentiële risico, om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij streven er altijd naar om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Indien er zich toch een ernstige gebeurtenis inzake uw persoonsgegevens zou voordoen (een datalek), stellen wij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte. Als blijkt dat een datalek negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer, brengen wij ook u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u deze altijd richten aan ons kantoor te 8200 BRUGGE, Koude Keukenstraat 13, of een e-mail sturen naar: advocaten@brevia.be  Uw vraag zal ook overmaakt worden aan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).